دانشگاه فنی حرفه ای بیرجند

دانشگاه فنی حرفه ای بیرجند

Technical and Vocational University of Birjand

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان جنوبی
شهر
بیرجند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان جنوبی، 43 درصد از خراسان رضوی، 14 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸۶%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی بهداشت مدارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی معماری راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %