دانشگاه فنی حرفه ای قزوین

دانشگاه فنی حرفه ای قزوین

Technical and Vocational University of Ghazvin

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 32 درصد از قزوین، 11 درصد از زنجان، 5 درصد از البرز، 5 درصد از مرکزی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۷%
۴۷%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۷۴%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %