دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی

دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی

Technical and Vocational University of Islamic Revolution

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی در آرمانگر عضو هستند که ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۹۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 33 درصد از البرز، 6 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از اصفهان، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۳۹%
۳۹%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۵۳%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۸%
۴۸ %