دانشگاه فنی حرفه ای کرج

دانشگاه فنی حرفه ای کرج

Technical and Vocational University of Karaj

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای کرج در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای کرج در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از البرز، 40 درصد از تهران، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای کرج در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی نقاشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی معماری طراحی داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی چاپ گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم کامپیوتر امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی علوم انسانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی نقاشی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %