دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد

دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد

Technical and Vocational University of Mahmoodabad

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
محمودآباد نمونه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 20 درصد از مازندران، 10 درصد از مرکزی، 10 درصد از خوزستان، 10 درصد از سیستان و بلوچستان، 10 درصد از قزوین، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای محمود آباد در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی تربیت بدنی مدیریت ورزش
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی الکتروتکنیک:تاسیسات الکتریکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستم های هوشمند
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %