دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه

دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه

Technical and Vocational University of Orumiyeh

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 17 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از البرز، 6 درصد از هرمزگان، 6 درصد از کردستان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۸۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی صنایع فلزی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %