دانشگاه فنی حرفه ای سنندج

دانشگاه فنی حرفه ای سنندج

Technical and Vocational University of Sanandaj

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کردستان
شهر
سنندج

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کردستان، 17 درصد از ایلام، 17 درصد از تهران، 17 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای سنندج در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کردستان، 17 درصد از ایلام، 17 درصد از تهران، 17 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %
کاربران منتخب