دانشگاه فنی حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا

دانشگاه فنی حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا

Technical and Vocational University of Somesara

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
صومعه سرا
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا در آرمانگر عضو هستند که ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 27 درصد از تهران، 9 درصد از خراسان شمالی، 9 درصد از کردستان، 9 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %