دانشگاه فنی حرفه ای تبریز

دانشگاه فنی حرفه ای تبریز

Technical and Vocational University of Tabriz

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 28 درصد از تهران، 12 درصد از اردبیل، 8 درصد از آذربایجان غربی، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از گیلان، 4 درصد از زنجان، 4 درصد از مازندران، 4 درصد از کردستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی صنایع فلزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی دامپروری کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %