دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Tehran University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از آذربایجان غربی، 4 درصد از مازندران، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از بوشهر، 4 درصد از البرز، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از گلستان، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدارک پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی هوشبری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا داروسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸ %