دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Tehran University of Medical Scciences

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۷%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از آذربایجان غربی، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از گلستان، 4 درصد از مازندران، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از بوشهر، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از اصفهان، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۵۳%
۵۳%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۳%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۲۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا داروسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدارک پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی هوشبری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۶%
۴۶ %