موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توس

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توس

Toos Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توس در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توس در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 9 درصد از البرز، 9 درصد از خراسان شمالی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۸۲%
۸۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توس در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT برق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %