دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه تربت حیدریه

Torbatheydarieh University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
تربت حیدریه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه تربت حیدریه در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه تربت حیدریه در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 10 درصد از اصفهان، 10 درصد از تهران، 5 درصد از خوزستان، 5 درصد از خراسان جنوبی، 5 درصد از قزوین، 5 درصد از البرز، 5 درصد از اردبیل، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه تربت حیدریه در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی کشاورزی تولیدات گیاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندس کشاورزی باغبانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی زبان و ادبیات فارسی تربیت معلم
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %