دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

University Science and Education Quran Karim

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | سایر
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قم
شهر
قم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از البرز، 14 درصد از مرکزی، 14 درصد از خراسان رضوی، 14 درصد از تهران، 14 درصد از آذربایجان شرقی، 14 درصد از اصفهان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم قرآنی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی علوم قرآنی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی الهیات علوم قرآن و حدیث
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی حوزه علمیه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %