دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

University of Islamic Republic of Iran Broadcating

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۹۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از خراسان رضوی، 7 درصد از قم، 4 درصد از یزد، 4 درصد از همدان، 4 درصد از لرستان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۷۱%
۷۱%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد تولید سیما
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیونی نمایشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد کارگردانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد سینما کارگردانی تئاتر و هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد تلویزیون
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی و سردبیری رادیو
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %