دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب

University of Religions and Denominations

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قم
شهر
قم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه ادیان و مذاهب در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه ادیان و مذاهب در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از قم، 22 درصد از همدان، 11 درصد از کرمان، 11 درصد از خوزستان، 11 درصد از البرز، 11 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه ادیان و مذاهب در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۷۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد فلسفه هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی ارشد فلسفه ادیان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد عرفان اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
دکترا مطالعات زنان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
دکترا عرفان اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد معماری هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %