دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ

University of Science and Culture

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۳۷%
زن بیش از ۵۰ نفر ۶۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از البرز، 5 درصد از همدان، 5 درصد از گیلان، 4 درصد از کردستان، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۴%
۷۴ %