دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

University of Sistsn and Baluchestan

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زاهدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه سیستان و بلوچستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۳%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه سیستان و بلوچستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 13 درصد از کرمان، 9 درصد از تهران، 8 درصد از فارس، 6 درصد از خراسان جنوبی، 5 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از البرز، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
بیش از ۵۰ نفر
۳۵%
۳۵%
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۰%
۲۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه سیستان و بلوچستان در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۴%
۹۴ %