دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 14 درصد از خراسان رضوی، 7 درصد از اصفهان، 7 درصد از آذربایجان غربی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۶۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مددکاری اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد گفتار درمانی توانبخشی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی کاردرمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %