دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

Urmia University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۱%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۴۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 13 درصد از تهران، 10 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از کردستان، 5 درصد از البرز، 5 درصد از اردبیل، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
بیش از ۵۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۳%
۱۳%
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کردستان
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اردبیل
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۱%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۱%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۴%
۹۴ %