پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

Urmia University of Medical Sciences Campus

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 10 درصد از زنجان، 10 درصد از کردستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۸۰%
۸۰%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد آزمایشگاه بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی صنایع ایمنی و بهداشت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %