دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه و بویراحمد

Yasuj University of Medical Sciences

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کهگیلویه و بویراحمد
شهر
یاسوج

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه و بویراحمد در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه و بویراحمد در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کهگیلویه و بویراحمد، ، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه و بویراحمد در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کهگیلویه و بویراحمد، ، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی تغذیه رژیم
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی کارشناس بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %