دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی یزد

Yazd University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
ایزدخواست
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 14 درصد از کرمان، 7 درصد از فارس، 7 درصد از خراسان رضوی، 7 درصد از اصفهان، 7 درصد از آذربایجان غربی، 7 درصد از تهران، 7 درصد از بوشهر، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا زیست شناسی بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی فوریت های پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %