پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد

Yazd University of Medical Sciences Campus

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
ایزدخواست

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 20 درصد از همدان، 20 درصد از فارس، 20 درصد از تهران، 20 درصد از هرمزگان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی هنرهای تجسمی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %