دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

Zahedan University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زاهدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 14 درصد از خراسان رضوی، 7 درصد از لرستان، 7 درصد از کرمان، 7 درصد از فارس، 7 درصد از تهران، 7 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی هوشبری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد تغذیه بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا دندانپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا پزشکی پزشک عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی بیهوشی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %