پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences Campus

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
زنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از زنجان، 17 درصد از کردستان، 17 درصد از تهران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک زنجان، 17 درصد از کردستان، 17 درصد از تهران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی آموزش ابتدایی دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %