در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا کاریکاتور را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کاریکاتور را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کاریکاتور را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کاریکاتور را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند کاریکاتور را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب