در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا .NET Compact Framework را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که .NET Compact Framework را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند .NET Compact Framework را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند .NET Compact Framework را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند .NET Compact Framework را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب