در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا .NET Compact Framework را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که .NET Compact Framework را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند .NET Compact Framework را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند .NET Compact Framework را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند .NET Compact Framework را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب