در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا 1031 Exchanges را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که 1031 Exchanges را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند 1031 Exchanges را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند 1031 Exchanges را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 1031 Exchanges را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب