در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا 21 CFR Part 11 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که 21 CFR Part 11 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند 21 CFR Part 11 را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند 21 CFR Part 11 را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 21 CFR Part 11 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب