در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا چاپ سه بعدی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ سه بعدی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند چاپ سه بعدی را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ سه بعدی را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند چاپ سه بعدی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب