در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا AIMSUN را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که AIMSUN را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AIMSUN را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AIMSUN را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند AIMSUN را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب