در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ASP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ASP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ASP را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ASP را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ASP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب