در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ASP.NET AJAX را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ASP.NET AJAX را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ASP.NET AJAX را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ASP.NET AJAX را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ASP.NET AJAX را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب