در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ATM Networks را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ATM Networks را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ATM Networks را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ATM Networks را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ATM Networks را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب