در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا AWR Microwave Office را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که AWR Microwave Office را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند AWR Microwave Office را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AWR Microwave Office را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند AWR Microwave Office را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب