در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا مشاوره تحصیلی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مشاوره تحصیلی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مشاوره تحصیلی را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مشاوره تحصیلی را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مشاوره تحصیلی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۷%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۳%
کاربران منتخب