در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Adobe Creative Cloud را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Adobe Creative Cloud را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Adobe Creative Cloud را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Adobe Creative Cloud را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Adobe Creative Cloud را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب