در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا کشاورزی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کشاورزی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کشاورزی را بصورت مبتدی و حدود ۴۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند کشاورزی را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند کشاورزی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب