در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا کشاورزی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کشاورزی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کشاورزی را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند کشاورزی را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند کشاورزی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب