در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Amateur Photographer را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Amateur Photographer را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Amateur Photographer را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Amateur Photographer را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Amateur Photographer را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب