در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Analog Circuit Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Analog Circuit Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Analog Circuit Design را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Analog Circuit Design را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Analog Circuit Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب