در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا اصلاح نژاد را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که اصلاح نژاد را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند اصلاح نژاد را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند اصلاح نژاد را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند اصلاح نژاد را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب