در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Architectural Photography را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Architectural Photography را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Architectural Photography را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Architectural Photography را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Architectural Photography را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب