در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا بایگانی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بایگانی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند بایگانی را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بایگانی را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند بایگانی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۲%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۴%
زن بیش از ۵۰ عضو ۵۶%
کاربران منتخب