در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا ورزشی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ورزشی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ورزشی را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند ورزشی را بصورت متوسط و حدود ۵۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند ورزشی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۲%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۰%
زن بیش از ۵۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب