در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا آرایشگری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که آرایشگری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند آرایشگری را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند آرایشگری را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند آرایشگری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۳۲%
زن بیش از ۵۰ عضو ۶۸%
کاربران منتخب