در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Big Data Analytics را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Big Data Analytics را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Big Data Analytics را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Big Data Analytics را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Big Data Analytics را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب