در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا BizAgi را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که BizAgi را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند BizAgi را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند BizAgi را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند BizAgi را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
کاربران منتخب