در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Bowtie را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Bowtie را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Bowtie را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Bowtie را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Bowtie را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب