در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Broadcast Journalism را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Broadcast Journalism را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Broadcast Journalism را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Broadcast Journalism را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Broadcast Journalism را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب