در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برقکار ساختمان را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برقکار ساختمان را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برقکار ساختمان را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برقکار ساختمان را بصورت متوسط و حدود ۴۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برقکار ساختمان را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب